DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Wydanie: Maj 2020

Funkcjonowanie przedszkoli oraz
podsumowanie roku 2019/2020
w czasie pandemii COVID-19

Sposób funkcjonowania przedszkoli wobec trwającej pandemii koronawirusa oraz przygotowanie w tych okolicznościach podsumowania roku (przed)szkolnego 2019/2020 musi uwzględniać inne przepisy oraz inne zapisy w dokumentacji niż to miało miejsce w poprzednich latach.

Konieczne jest uwzględnienie:

 • wszystkich 6 nowelizacji ( Dz.U. 2020 poz. 891, Dz.U. 2020 poz. 872, Dz.U. 2020 poz. 781, Dz.U. 2020 poz. 657, Dz.U. 2020 poz. 564, Dz.U. 2020 poz. 530) Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • oraz wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

które przekładają się na:

 • zmianę wewnętrznej organizacji placówki,
 • wprowadzenie nowych i zmienionych procedur i instrukcji,
 • uwzględnienie w sprawozdaniach, podsumowaniach i raportach pracy zdalnej,
 • modyfikacji programu wychowania przedszkolnego
 • ruch kadrowy oraz zmianę warunków zatrudnienia.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MAJ 2020. Funkcjonowanie przedszkoli oraz podsumowanie roku 2019/2020 w czasie pandemii COVID-19.

Stan prawny na 25 maja 2020 r.

Wydanie MAJ 2020 obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora Przedszkola w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r.
  1. Obowiązki dyrektora przedszkola w maju 2020 r.
  2. Obowiązki dyrektora przedszkola w czerwcu 2020 r.
  3. Obowiązki dyrektora przedszkola w lipcu 2020 r.
  4. Obowiązki dyrektora przedszkola w sierpniu 2020 r.
 2. Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
  1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania przedszkoli w czasie COVID-19
  2. Zarządzenie zmieniające plan nadzoru
 3. Funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Procedury. Regulaminy. Instrukcje
  1. Procedura bezpieczeństwa przedszkola w stanie epidemii
  2. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników przychodzących do pracy
  3. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola
  5. Procedura przygotowania przedszkola przed przyjęciem do przedszkola
  6. Procedura przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola w okresie epidemii
 4. Obowiązkowa dokumentacja w czasie pandemii koronawirusa COVID-19
  1. Oświadczenie pracownika powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
  2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa
  3. Powiadomienie organu prowadzącego o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  4. Powiadomienie Sanepidu o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej modyfikacji programu
  6. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie
  7. Wniosek o modyfikację programu wychowania przedszkolnego
  8. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
  9. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  10. Zasady ustalenia liczby grup dzieci w przedszkolu
  11. Zasady organizacji pracy i BHP w przedszkolu
  12. Zgoda na pomiar temperatury ciała
 5. Raporty z ewaluacji wewnętrznej
  1. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
  2. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
  3. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  4. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: Rodzice są partnerami przedszkola
 6. Sprawozdania pracowników z uwzględnieniem aktualnej sytuacji
  1. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia posiadającego opinię PPP
  2. Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – organizacja kształcenia specjalnego
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w roku szkolnym 2019/2020
  4. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
  5. Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020
 7. Ocena pracy dyrektora i nauczycieli w sytuacji pandemii COVID-19
  1. Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora
  2. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy nauczyciela
  3. Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
  4. Wniosek do doradcy metodycznego, nauczyciela dyplomowanego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  5. Wniosek do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela - zakończenie stażu
  6. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy
  7. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela
  8. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  9. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu
 8. Dokumenty kadrowe dotyczące ruchu kadrowego w konsekwencji pandemii
  1. 135 kluczowych pytań i odpowiedzi dotyczących ruchu kadrowego
  2. Gotowość do pracy
  3. Informacja o warunkach zatrudnienia w związku z wyrażeniem zgody na ograniczenie etatu
  4. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  5. Pismo w sprawie konsultacji związkowej wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
  6. Procedura przenoszenia nauczyciela w stan nieczynny
  7. Propozycja ograniczenia zatrudnienia
  8. Propozycja przeniesienia służbowego wraz z ograniczeniem zatrudnienia
  9. Przeniesienie w stan nieczynny
  10. Rozwiązanie stosunku pracy
  11. Wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania o rozwiązanie stosunku pracy
  12. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
  13. Wzór porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony
  14. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania z powodu cofnięcia skierowania
  15. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony z powodu cofnięcia skierowania
  16. Wzór rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych - skrócony okres wypowiedzenia
  17. Zarządzenie dyrektora w sprawie pracy zdalnej
  18. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia
  19. Zlecenie pracy zdalnej

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Dokumentacja jest udostępniana na portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety.

Publikacja elektroniczna „FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLI ORAZ PODSUMOWANIE ROKU 2019/2020 W CZASIE PANDEMII COVID-19”.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną.

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna